PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU.
ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE; V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mi-Ja Javorník s.r.o.(dále též jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)uzavřené v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění  1. Vymezení pojmů2. Úvodní ustanovení3. Kupní smlouva4. Pravidla a podmínky poskytování služby a e-shop5. Doručování zboží6. Zpracování údajů Prodávajícím7. Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s kupní smlouvou), nárok na náhradu škody8. Platební podmínky9. Závěrečná ustanovení 1. Vymezení pojmů1.1.Bezhotovostní převod je úhrada Kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.1.2.Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně www.mija.cz, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.1.3.Kupní cena je cena zboží specifikovaná v Kupní smlouvě.1.4.Kupní smlouva je Prodávajícím potvrzená Objednávka Kupujícího; Prodávající potvrdí Objednávku v souladu s článkem 3. 1. VOP.1.5.Kupující, je podnikatel, který nakupuje Zboží od Prodávajícího v rámci podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami i fizické osoby. Vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.1.6.Objednávka je návrh substituující dílčí Kupní smlouvu, kterou (i) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím jeho Internetového obchodu (ii) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím emailu nebo faxu a kterým specifikuje Zboží, které má být předmětem Kupní smlouvy a podmínky zakoupení Zboží.1.7.Rámcová kupní smlouva je Kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím služby e-shop nebo emailového či faxového spojení nebo uzavřená osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím zejména v oblasti periodicky se opakujících dílčích Objednávek, stanovující pevné dodací a platební podmínky.1.8.Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailové, faxové nebo poštovní komunikace, popřípadě uzavřena osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti obou stran při jednorázových dodávkách. Takováto Kupní smlouva může být nahrazena písemně vystavenou a potvrzenou Objednávkou
1.9.Podmínky e-shopu je souhrn podmínek, které regulují prodej Zboží prostřednictvím e-shopu, v aktuálním znění uveřejněné na internetové doméně www.mija.cz.1.10. Prodávající nebo též Mi-Ja Javorník s.r.o. společnost se sídlem Vacov-Javorník 28, 384 73 Stachy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C., vložka 15761, IČO: 2874416, DIČ: CZ28074416.1.11.Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění Vad (v kvalitě a/ nebo kvantitě) Zboží doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy v souladu s Reklamačním řádem.1.11.Reklamační řád je souhrn podmínek, které regulují postup při vyřízení reklamací Kupujících týkajících se zakoupeného Zboží a tvoří Přílohu č.1 těchto VOP.1.12.Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.
1.13.Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.
1.14.Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.1.15.Vada je nesoulad Zboží (v kvalitě a/ nebo kvantitě) doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo vystavené objednávky a potvrzené Prodávajícím oproti specifikaci Zboží v těchto dokumentech uvedeného. Vady se dále rozlišují na zjevné a skryté.1.16.Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a Zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit v souladu s Reklamačním řádem.1.17.Záznam o reklamaci je dokument, který poskytne Kupující Prodávajícímu, informující o rozporu (v kvalitě a/ nebo kvantitě) Zboží doručeného na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zbožím, které je předmětem Kupní smlouvy a je v ní specifikováno, a to způsobem a formou dle Reklamačního řádu. 1.18.Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke koupi blíženeurčenému okruhu Kupujících.
2. Úvodní ustanovení2.1.Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji Zboží prostřednictvím dálkové komunikace - e-shopu, emailů či faxů. Vztahy neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění.
2.2.
Při výkladu protichůdných ustanovení obsažených v Písemné kupní smlouvě a VOP platí, že ustanovení 2 obsažená v Písemné kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními VOP.
2.3.
E-shop umožňuje nákup Zboží dle aktuální nabídky Zboží uvedené na stránkách e-shopu všem Kupujícím.
 
3. Kupní smlouva3.1.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem (I) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu nebo telefonickým ověřením a potvrzením Objednávky v souladu s článkem 4.
4. a4. 5. VOP; nebo (II) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu na jeho emailovou adresu nebo faxové číslo; nebo (III) potvrzením Objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické Objednávky). Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je Kupující vázán VOP.3.2.Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy. 3.3.Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány dle českého práva, pokud není v rozporu s právem státu Kupujícího a v jazyce dle země Kupujícího nebo v domluvené jazykové mutaci. Písemná kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného naplnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na e-shop(u). Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
4. Pravidla a podmínky služby e-shop4.1.Služba e-shop je provozována v souladu s příslušnými Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.mija.cz a obecně závaznými právními předpisy České republiky.4.2.Kupující zadává Objednávku na stránkách e-shopu prostřednictvím sítě Internet.4.3.V případě, že potenciální Kupující nesplní Podmínky e-shopu pro objednání Zboží prostřednictvím e-shopu, Objednávka je automaticky vyřazena a Prodávající na ni nereflektuje a není povinen o této skutečnosti informovat potenciálního Kupujícího zadávajícího Objednávku.4.4.Po přijetí Objednávky do e-shopu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky vygenerované potvrzení Objednávky. K přijetí Objednávky a tedy i uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením tohoto potvrzení Kupujícímu. Do obdržení potvrzení Objednávky Prodávajícím se Objednávka považuje za návrh k uzavření Kupní smlouvy.4.5.V případě, že se nepodaří Kupujícímu doručit potvrzení Objednávky v souladu s článkem 4.4. VOP, potvrdí Prodávající Objednávku Kupujícího faxem nebo SMS zprávou podle Kupujícím poskytnutých kontaktních telefonických či faxových údajů). 4.6.Nepodaří-li se Objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být Objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen informovat Kupujícího zadávajícího Objednávku. 
5. Doručování zboží5.1.Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin.5.2.Při objednávce bude připočteno balné a dopravné dle ceníku.5.3.Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na Internetové doméně www.mija.cz5.4.Zboží je Kupujícímu zpravidla doručováno druhý pracovní den následující po uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení dílčí písemné objednávky nebo druhý pracovní den následující po vyskladnění Zboží, které v době uzavření Kupní smlouvy nebylo na skladě Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy. V důsledku jakékoli změny nebo doplnění Objednávky, která bude potvrzena ze strany Prodávajícího, začíná lhůta dle první věty plynout znova od začátku.5.5.Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 5. 4., a to jednak z důvodu zásahu vyšší moci, dále z důvodu, které Prodávající byť i nepřímo nezavinil a neměl vliv na jejich odvrácení. Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, pokud Zboží specifikované Kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. V takovém případě je na dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím zdali Kupujícímu bude dodáno obdobné zboží identické kvalitou, parametry, atd. nebo má-li Kupní smlouva zaniknout s účinky, že si smluvní strany vrátí svá plnění, popřípadě učiní vzájemná vyrovnání z již provedeného plnění. O prodloužení dodací lhůty či potřeby dohody o dodávce podobného zboží zároveň s podmínkami pro uskutečnění dodávky a tím i souhlasu Kupujícího nebo o odstoupení od Kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu.5.6.Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení Zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení Zboží Kupujícímu je Prodávající oprávněn (i) od Kupní smlouvy odstoupit; a/nebo (ii) uskladnit nebo uložit Zboží, a to i u třetí strany, na náklady Kupujícího, přičemž v takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním či uložením Zboží vznikly. V případech uvedených v předchozí větě se za okamžik doručení Zboží považuje okamžik opětovného pokusu o doručení Zboží. 5.7. Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení, s odstoupením či uskladněním Zboží, jak je specifikováno v bodě 5. 6. VOP, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25% z kupní ceny Zboží, nejméně však 250,- Kč bez DPH.5.8.Kupující je při vyplňování Objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Kupující odpovědný za škodu způsobenou Prodávajícímu takovýmto svým jednáním.Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8. 2. VOP. 5.9.Odstoupení od Kupní smlouvy, anebo storno Objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze do doby, než Prodávajícípřistoupil k expedici Zboží.5.10.Kupující má právo na své náklady na vrácení bezvadného zboží a to do 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné vady. V případě, že Prodávající shledá nesoulad mezi potvrzením Kupujícího o bezvadnosti zboží a skutečností, že jemu vrácené zboží doznalo, či utrpělo vady, má právo Kupující vrátit pouze poměrnou část Kupní ceny poníženou o náklady na uvedení vráceného zboží do původního stavu. Kupující rovněž souhlasí s tím, že mu bude vrácena Kupní cena zkrácená o poštovné a balné platné v době dodávky zboží. Na zboží zakoupené v sekcivýprodeje se právo na vrácení bezvadného zboží nevztahuje.5.11.Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží od dopravce. V případě zjevně poškozeného obalu Zboží není Kupující povinen zboží převzít a je povinen sepsat s dopravcem Zápis o škodě. 6. Zpracování údajů Prodávajícím6.1.Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním Zboží, a to za účelem zpracování dat a zasílání akčních nabídek v e-shopu.6.2.Kupující při své registraci uvádí následující údaje.I. Jméno a příjmení / FirmaII. Úplná adresa místa podnikání nebo sídlaIII. Požaduje-li doručování Zboží na jinou adresu, než je výše uvedená, může uvést ještě alternativní doručovací adresuIV. IČO, případně DIČV. Bankovní spojeníVI. Emailové, telefonické, případně faxové spojeníTyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu jako Kupujícího. Prodávající používá tyto údaje k realizaci Objednávky a ke komunikaci s Kupujícím. Údaje umožní Prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu Kupujícího učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Kupující je povinen oznámit změnu údajů Prodávajícímu do 7 dnů ode dne účinnosti takové změny, nejpozději však při odeslání první objednávky vyhotovené po této změně. Pokud Kupující neposkytne údaje o změně v registraci k DPH, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč bez DPH neprodleně po zjištění této skutečnosti Prodávajícím.6.3.Pokud se Kupující rozhodne zrušit svou registraci, kontaktuje za tím účelem Prodávajícího cestou elektronické komunikace na adrese cancel@mija.cz. Registrace Kupujícího bude zrušena.6.4.V případě, že Kupující bude požadovat výmaz své e-mailové adresy z rozesílací databáze Prodávajícího zašle Prodávajícímu písemně na e-mailovou adresu: info@mija.cz svůj požadavek o výmaz svého e-mailového kontaktu. 7. Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s Kupní smlouvou), nárok na náhradu škody7.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 30 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění a Kupující zašle tento záznam spolu se zbožím, kterého se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu se žádostí o vyřízení reklamace. Skryté vady nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění Dodání nesprávného počtu ks nebo druhu Zboží, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pozdější reklamace nebudou uznány.7.2.Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž a/nebo srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.7.3.Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení Vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení Záznamu o reklamaci a Zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.7.4.Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:(I) Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět;(II) Kupující Vady sám způsobil, resp. je způsobili osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;(III) Jedná se o Zboží, které bylo zlevněno a jako takové (zejména ve slevě nebo ve výprodejové či jiné marketingové akci) bylo nabízeno Prodávajícím k prodeji; a/nebo(IV) Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.7.5.Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží.7.6.Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak, je 6 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace.  Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené částky. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou manipulací, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony.
7.7.Další podmínky uplatňování reklamace a nároků z vad jsou stanoveny v Reklamačním řádu. V případě odlišné úpravy práv a povinností ve vztahu k reklamaci mezi VOP a Reklamačním řádem má úprava obsažená v Reklamačním řádu přednost. 8. Platební podmínky8.1.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou sděleny Kupujícímu ze strany Prodávajícího před potvrzením Objednávky, Kupující písemně potvrdí, že se s novými cenami seznámil a že je bere na vědomí. Tyto ceny jsou závislé na druhu registrace Kupujícím a platných cenách v okamžiku přijetí Objednávky.8.2.Kupní cena se hradí v hotovosti při osobním odběru Zboží na skladě Prodávajícího, dobírkou nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí Objednávky a zveřejněné Prodávajícím na jeho webových stránkách na Internetové doméně www.mija.cz.8.3.Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je Kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.8.4. V případě prodlení s platbou 3 pracovní dny po lhůtě splatnosti, upozorní Prodávající Kupujícího na takové prodlení cestou zaslání 1. Upomínky formou e-mailové komunikace. Trvá-li prodlení ze strany Kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve Prodávající Kupujícího k úhradě dlužné částky formou elektronické komunikace nebo běžným poštovním stykem dokumentem „II. Upomínka – Výzva k uhrazení dlužné částky“. Neuhradí-li Kupující Prodávajícímu dlužnou částku ani 20. den po lhůtě splatnosti, zašle Prodávající Kupujícímu formou doporučeného dopisu „III. Upomínku - výzvu k úhradě dluhu – Pokus o smír.“ Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a Kupující je povinen jej uhradit Prodávajícímu do 3 dnů od doručení Pokusu o smír.8.5.V případě prodlení s platbou je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je Kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího k úhradě úroku z prodlení. 9. Závěrečná ustanovení9.1.Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce a/ nebo parametry služby e-shop. O jednostranně učiněných změnách, které mají dopad na cenu poskytované služby, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu obeznámit Kupujícího. Za obeznámení dle předcházející věty možno považovat i obeznámení prostřednictvím elektronické pošty anebo zveřejnění na internetové doméně www.mija.cz 9.2.Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání služby e-shop Kupujícímu.9.3.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou VOP, či v souvislosti s ní, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním a dohodou, budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností českými soudy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.9.4.VOP nabývají platnosti a účinnosti 01-04-2014 Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.
Příloha č. 1 VOPReklamační řád1. Kupující je povinen řádně převzít zásilku, zejména zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a bezprostředně po převzetí Zboží zkontrolovat správnost obsahu doručené zásilky. V případě poškození obalu Kupující není povinen zásilku převzít a je povinen s dopravcem sepsat Zápis o škodě.2. V případě zjištění vady v dodávce uplatňuje Kupující svůj nárok na bezvadné plnění Reklamací. Reklamaci Kupující uplatňuje bez zbytečného odkladu vyplněním reklamačního formuláře „Záznam o reklamaci“ umístěného na stránkách prodávajícího, a to nejpozději v následujících lhůtách.Reklamování nesouladu v obsahu dodání (tzn. nesoulad v množství, druhu a ceně plnění), nebo chybných údajů ve vystavených dokladech, musí být uskutečněno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.Reklamování Zjevných vad musí být Kupujícím uskutečněno nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.Reklamování Skrytých vad musí být Kupujícím uskutečněno nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění.Pozdější reklamace nebudou uznány. Lhůta pro vyřízení reklamace Prodávajícím činí 30 dnů a začíná běžet, jsou-li splněny veškeré náležitosti pro uplatnění reklamace uvedené v tomto reklamačním řádu. Nebude-li postupováno v souladu s podmínkami tohoto Reklamačního řádu, dojde k zamítnutí reklamace ze strany Prodávajícího.3. Na Zboží zaslané Prodávajícímu k reklamaci bez příslušného formuláře nebude Prodávajícím v rámci reklamačního řízení brán zřetel. Nebude-li formulář Záznam o reklamaci k takovému zboží Kupujícím dodatečně vyplněn ani ve lhůtě 7 dnů od doručení takového Zboží k reklamaci, bude Zboží Prodávajícím zasláno zpět Kupujícímu na jeho náklady. Vložení fotografie poškozeného Zboží k formuláři může uspíšit reklamační řízení.4. Za vadu nelze považovat změnu Zboží, která vznikla v důsledku exploatace Zboží. Vadu spočívající v rozdílu v množství objednaného a doručeného Zboží Kupující dokládá pomocí objektivního důkazního prostředku, např. svědectvím třetí nezávislé osoby.5. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury za Zboží, kterého se reklamace týká.6. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu na vlastní náklady Zboží, na které uplatňuje reklamaci, do provozovny (skladu) Prodávajícího na adrese Mi-Ja Javorník s.r.o.Javorník 28, 384 73 Stachy, Česká Republika. Při dodání Zboží na jinou adresu než je specifikována v tomto odstavci je Kupující povinen uhradit náklady na dopravné spojené s přeposíláním včetně poplatku ve výši 500,- Kč bez DPH. Zásilky na dobírku nebudou Prodávajícím převzaty.7. Reklamované zboží musí být čisté, mechanicky nepoškozené, nepotištěné, nevyšité nebo jiným způsobem užité, použité (nošené) či znehodnocené Kupujícím. Jako součást zásilky přiloží Kupující vytištěný Záznam o reklamaci s přesným popisem vady. V případě skryté vady se výše uvedené použije přiměřeně k povaze vady.8. Bude-li reklamace Kupujícího zamítnuta, ať už pro její uplatnění v rozporu s tímto Reklamačním řádem, nebo pro její neopodstatněnost, má Prodávající nárok zejména na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zasláním Zboží, kterého se reklamace týkala, zpět Kupujícímu, a nákladů vzniklých Prodávajícímu v důsledku posouzení reklamace Kupujícího. Bude-li reklamace Kupujícího uznána jako oprávněná, nahradí Prodávající Kupujícímu náklady spojené s dopravou takto reklamovaného zboží.9. Prodávajícím uznaná reklamace (tj. reklamace, se kterou byl Prodávajícím Kupujícímu vysloven souhlas) může být vyřešena formou:a. opravy nebo náhrady vadného Zboží či jeho části Zbožím bezvadným,b. poskytnutím slevy na vadné Zboží s přihlédnutím k charakteru vady Zboží a možnosti dalšího použití vadného Zboží,c. vrácením Kupní ceny na základě Opravného daňového dokladu zaslaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Kupující povinen podepsat a doručit Prodávajícímu zpět.Volba mezi způsoby a) a c) je výlučně na uvážení Prodávajícího, přičemž Prodávající vezme v úvahu zejména povahu reklamované Vady a Zboží v zájmu co nejefektivnějšího, nejrychlejšího a nejhospodárnějšího odstranění reklamované Vady. Způsobem b) může být reklamace vyřešena po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího.